Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Objednaním služieb cestovného ruchu, vrátane služieb objednaných prostredníctvom webových stránok CK SETTOUR Slovakia: www.settour.sk, www.malyprinc.sk, www.safari.sk, www.maldivy.sk, www.hotelo.sk, www.evaair.sk, www.flyasiana.sk, dáva objednávateľ Cestovnej kancelárii SETTOUR Slovakia spol. s r.o. (ďalej len CK) výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov vrátane rodného čísla a čísla cestovného dokladu, nutných k uzatvoreniu obchodno-záväzkového vzťahu spojeného s poskytnutou službou v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov CK vyplývajúcich z obchodno-záväzkového vzťahu, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu. Poskytované údaje budú sprístupnené iba zamestnancom CK a osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať.

Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na:

  • získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so službami CK,
  • využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na kontaktovanie účastníkov zájazdu (pobytu) v súvislosti s objednanými službami, a to v čase pred ich začatím i po ich skončení,
  • využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu (pobytu), a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom CK, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,
  • využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu.

Vo vzťahu k osobám uvedeným v obchodno-záväzkovom vzťahu, ktorého nepotvrdili, osoba uzatvárajúca obchodno-záväzkový vzťah potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov Cestovnej kancelárii SETTOUR Slovakia za účelom ich spracúvania podľa predchádzajúcich bodov týchto zmluvných podmienok; inak zodpovedá za škodu, ktorá CK vznikne.

Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít CK SETTOUR Slovakia, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch, zasielaní newsletterov, mailingov, zasielaniu ponúk a katalógov CK, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Súhlas objednávateľa je platný až do odvolania. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej obstarávateľovi.