ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reklamačný poriadok

Pre zabezpečenie správneho postupu pri vybavovaní reklamácií nekvalitných služieb poskytovaných alebo sprostredkovaných cestovnou kanceláriou SETTOUR Slovakia spol. s r.o. (ďalej len CK SETTOUR), vydáva CK SETTOUR tento REKLAMAČNÝ PORIADOK.

1  V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Cestovnej zmluve, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v Cestovnej zmluve..

2  Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca dodávateľa služby  s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý dostane jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri neskoršej uplatnenej reklamácii.

3  Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CK SETTOUR bezodkladne písomnou formou. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK SETTOUR povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

4  Za predmet reklamácie sa nepovažujú náhrady takej škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

5  Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK SETTOUR alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

6  CK SETTOUR nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016

Andrej Maťko, riaditeľ CK SETTOUR Slovakia spol. s r.o.