Obchodné podmienky dovolenky

1. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou SETTOUR Slovakia spol. s r.o. (ďalej len CK) a zákazníkom vzniká na základe zákazníkom (prípadne jeho zmocneným zástupcom) podpísanej záväznej Zmluvy o obstaraní zájazdu/služieb CR (ďalej len zmluva) potvrdenej CK (prípadne jej splnomocneným predajcom) a úhradou zálohy na účet CK. Odovzdaním vyplnenej a podpísanej zmluvy zákazník potvrdzuje že tieto Všeobecné zmluvné podmienky CK uznáva a súhlasí s nimi. Potvrdením zmluvy sa CK zaväzuje zákazníkovi zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite. Pre zákazníka sú záväzné iba informácie o poskytovaných službách uvedené v zmluve. V prípade že sa údaje v zmluve odlišujú od údajov uvedených v katalógu, sú záväzné údaje uvedené a podpísané v zmluve. V prípade záujmu zo strany zákazníka je možné poskytnúť doplňujúce informácie formou katalógu alebo osobne v sídle pobočky.

2. Platobné podmienky

CK má právo na zaplatenie celkovej ceny služieb pred ich poskytnutím. CK je oprávnená požadovať zálohu vo výške minimálne 50% z celkovej ceny objednaných služieb (vrátane doplnkových služieb), doplatok celkovej ceny je zákazník povinný uhradiť najneskôr 31 dní pred plnením zmluvy. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 31 dní pred plnením zmluvy je zákazník povinný uhradiť 100% celkovej ceny objednaných služieb. Platba sa vykonáva v hotovosti alebo bankovým prevodom. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny za plnenie zmluvy, alebo doplatku zákazníkom, je CK oprávnená neposkytnúť služby a od zmluvy odstúpiť s tým, že náklady spojené so zrušením zmluvy (stornopoplatky) hradí zákazník.

3. Cena

Cenou za služby (za plnenie zmluvy) sa rozumie súhrnná cena uvedená v zmluve. Prípadné zľavy, vyhlásené CK v dobe po dátume podpisu zmluvy nezakladajú právo zákazníka na zľavnenú cenu. CK je oprávnená pred plnením zmluvy jednostranným úkonom zvýšiť jej súhrnnú cenu v prípade že dôjde k zvýšeniu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, palivových príplatkov a podobne, ktoré stanovujú dopravcovia a letecké spoločnosti. Písomné oznámenie o zvýšení celkovej ceny zašle CK zákazníkovi pred plnením zmluvy. Ak bude CK nútená zvýšiť celkovú cenu za plnenie zmluvy za iných ako hore uvedených podmienok, navrhne zákazníkovi zmenu zmluvy. (ďalej bod 5.)

4. Práva a povinnosti zákazníka

K základným právam zákazníka patria:

 1. právo na riadne poskytnutie objednaných služieb
 2. právo na dodatočné informácie, pokiaľ neboli uvedené v katalógu, zvlášť kontakt na osobu, na ktorú sa môže zákazník v prípade potreby obrátiť (miestny zástupca touroperátora, zastupiteľský úrad – adresa a telefón), podrobnosti o možnosti kontaktu s neplnoletou osobou, príp. zástupcom touroperátora v mieste pobytu neplnoletej osoby, pokiaľ ide o služby ktorých sa zúčastňuje neplnoletá osoba.
 3. právo byť oboznámený s prípadnými zmenami rozsahu objednaných služieb a celkovej ceny.
 4. Právo zrušiť svoje čerpanie služieb kedykoľvek pred plnením tejto zmluvy a to odstúpením podľa čl. 6 týchto podmienok
 5. právo písomne oznámiť CK, že plnenie vyplývajúce zo zmluvy bude miesto neho čerpať iná osoba. Súčasne s oznámením je povinný CK doručiť prehlásenie nového zákazníka, že súhlasí so zmluvou a splňuje všetky podmienky tak, aby mohla byť zmluva v jeho prospech plnená. Oznámenie musí byť doručené CK v termíne 7 dní pred plnením zmluvy; pôvodný a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie celkovej ceny a nákladov, ktoré CK vzniknú v súvislosti so zmenou zákazníka.
 6. právo na reklamáciu závad v súlade s článkom 7. týchto podmienok.
 7. právo na ochranu údajov, ktoré uvádza v zmluve a v ďalších dokumentoch pred nepovolanými osobami
 8. právo obdržať doklad o povinnom zmluvnom poistení CK pre prípad úpadku obsahujúci označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti, pokiaľ kombinácia služieb zvolených zákazníkom spĺňa znaky zájazdu podľa Zákona 281/2001 Zb. zo dňa 14. júna 2001.

K základným povinnostiam zákazníka patria:

 1. poskytnúť CK súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, hlavne úplné a pravdivé vyplnenie potrebných tlačív a predloženie potrebných dokladov (fotografie, pas, formuláre žiadosti o víza, súhlas zákonného zástupcu pri účasti osoby mladšej ako 18 rokov bez jeho sprievodu a pod.)
 2. zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievodu a dohľad dospelého účastníka v priebehu plnenia zmluvy, podobne zabezpečiť sprievod a dohľad osôb ktorých zdravotný stav to vyžaduje.
 3. Nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov
 4. Zaplatiť cenu za plnenie zmluvy v súlade s čl. 3 týchto podmienok a preukázať to dokladom o zaplatení; pokiaľ neuhradí zákazník celkovú cenu za plnenie zmluvy v stanovenom termíne, má CK právo od zmluvy odstúpiť a účtovať zodpovedajúci stornopoplatok.
 5. Bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dojednaných služieb.
 6. Prevziať od CK doklady potrebné k čerpaniu služieb
 7. Dostaviť sa v stanovenom čase na miesto zrazu so všetkými dokladmi požadovanými v cestovných pokynoch
 8. Pri cestách do zahraničia mať u seba všetky doklady požadované pre vstup do príslušných krajín (cestovný doklad, doklad o zdravotnom poistení, očkovací preukaz, atď., pokiaľ sú vyžadované); Takisto je povinný sa informovať o aktuálnych vízových podmienkach u zastupiteľských orgánov krajiny kam cestujú, resp. ktoré budú prechádzať a potrebné víza si obstarať.
 9. Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo inej cestovnou kanceláriou určenej osoby a dodržovať stanovený program, dodržovať predpisy platné v navštívenej krajine, resp. mieste a v objekte; v prípade porušenia právnych predpisov, alebo závažného narušovania programu účastníkmi zájazdu, konajú orgány činné v trestnom alebo priestupkovom konaní.
 10. Zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť, alebo obmedzovať ostatných odberateľov služieb.
 11. Uhradiť eventuálnu škodu, ktorú spôsobil v dopravnom prostriedku, alebo v ubytovacom či inom zariadení kde čerpal služby zabezpečené podľa zmluvy.

5. Zmeny dohodnutých služieb a ich právne dôsledky, rušenie služieb

 1. Pred plnením zmluvy
  1. Pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré CK bránia poskytnúť služby podľa dohodnutých podmienok, je povinná zabezpečiť zodpovedajúce zmeny (napr. programu, trasy, alebo ceny) alebo ich zrušiť. Takéto zmeny je CK povinná oznámiť zákazníkovi bez zbytočného odkladu.
  2. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, alebo zálohy, prípadne na prevod zaplatenej čiastky na úhradu ceny náhradného plnenia bez akýchkoľvek stornopoplatkov: - pri zrušení služieb cestovnou kanceláriou - pri závažnej zmene programu, trasy, miesta ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za služby; za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho objektu, pokiaľ je náhradný objekt rovnakej, alebo vyššej kategórie, zmena poradia miest navštívených po trase, zmena príjazdovej (odjazdovej) trasy z dopravných, bezpečnostných a podobných dôvodov.
  3. Pokiaľ zákazník neodstúpi od zmluvy v lehote 5 dní od doručenia oznámenia o zmenách, má sa za to, že so zmenami súhlasí. V prípade, že so zmenami nesúhlasí má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia storno poplatkov.
  4. CK si pri skupinových a poznávacích zájazdoch vyhradzuje právo zrušiť zájazd pokiaľ nie je dosiahnutý minimálny počet cestujúcich osôb uvedených v podmienkach cesty. O zrušení služieb je CK povinná zákazníka informovať najneskôr 7 dní pred odjazdom.
 2. V priebehu plnenia zmluvy
  1. CK je oprávnená vykonávať operatívne zmeny programu a poskytovaných služieb v ich priebehu, pokiaľ z vážnych dôvodov nie je možné pôvodne dohodnutý program a služby dodržať. V takomto prípade je CK povinná: - zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite pokiaľ možno zhodné, alebo podobné pôvodným podmienkam, resp. odpovedajúce charakteru služieb - vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu neposkytnutých služieb, za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie. - poskytnúť zákazníkovi zľavu z ceny služieb, ktoré boli zahrnuté do ceny zájazdu a neboli poskytnuté v plnom rozsahu a kvalite. V prípade, že CK zabezpečí ako náhradné plnenie služby rovnakej, alebo vyššej kvality (napr. ubytovanie v inom hoteli rovnakej, alebo vyššej triedy), sú ďalšie nároky zákazníka voči CK vylúčené. CK si vyhradzuje právo na zmenu vecného a časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov, alebo mimoriadnych okolnosti (neistá bezpečnostná situácia, stávky, dopravné problémy, nešťastia a ďalšie okolnosti, ktoré CK nemohla ovplyvniť, ani predvídať) a nepreberá zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce zo zmeny programu a celkovej ceny.
  2. U služieb, ktorých súčasťou je ubytovanie v zahraničí, sú prvý a posledný deň určené predovšetkým k zabezpečeniu dopravy a transferov a nie sú považované za dni plnohodnotného rekreačného pobytu. V tomto zmysle teda nemožno reklamovať eventuálne skrátenie „pobytu“.
  3. V prípade individuálnej dopravy - CK neručí za prípadné oneskorenie z technických príčin/ technická porucha na vozidle objednávateľa/, z dôvodu nepriaznivého počasia, prípadne z dôvodu preťaženia komunikácií, hraničných prechodov, stávok, či vyšších moci; cestujúci musí pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať do úvahy možnosť výraznejšieho meškania. V prípade oneskorenia pri individuálnej doprave nevzniká zákazníkovi právo na odstúpenie od zmluvy, ani na zľavu či iné odškodnenie.

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka, stornopoplatky

Zákazník má právo kedykoľvek pred plnením zmluvy od zmluvy odstúpiť. Toto odstúpenie musí byť písomné. Zmluvný vzťah je zrušený a účasť stornovaná ku dňu, kedy je písomné odstúpenie (storno) doručené cestovnej kancelárii. Pokiaľ zákazník odstúpi od zmluvy, je povinný uhradiť CK prípadné stornopoplatky. Stornopoplatok sa účtuje vo výške skutočne vzniknutých nákladov, najmenej však:

 • nad 30 dní pred nástupom na zájazd - 50% z ceny zájazdu
 • 29 – 1 deň pred nástupom na zájazd - 90% z ceny zájazdu
 • nenastúpenie na zájazd - 100% z ceny zájazdu V prípade storna jednej osoby v dvojlôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Pokiaľ zákazník v termíne podľa zmluvy nezačne odoberať služby, alebo svojou vinou služby zmešká, alebo mu okolnosti neumožňujú ich odobrať, má CK nárok na úhradu strát, ktoré jej týmto vzniknú, poprípade na úhradu celkovej ceny všetkých poskytovaných služieb.

V prípade, že zákazník v priebehu poskytovania služieb službu svojvoľne neodoberie, alebo úplne nevyčerpá, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby. V prípade zmeny mena zákazníka podľa písm. e. čl. 4. (práva zákazníka) účtuje CK poplatok podľa sadzieb jednotlivých touroperátorov. Ak požaduje zákazník preobjednanie na iný termín alebo hotel a CK má možnosť tak urobiť, je zákazník povinný zaplatiť poplatok zodpovedajúci stornopoplatkom.

7. Reklamácie, zodpovednosť za škody

V prípade, že rozsah, alebo kvalita poskytovaných služieb je nižšia ako bola vopred dohodnutá, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u CK písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od skončenia zájazdu. Reklamáciu je nutné uplatniť u cestovnej kancelárie, alebo agentúry, ktorá sprostredkovala uzatvorenie zmluvy.

Pri vzniku závad v plnení je zákazník povinný spoločne pôsobiť v tom smere, aby sa eventuálnym škodám zabránilo, alebo aby boli čo najmenšie. Zákazník je hlavne povinný všetky svoje výhrady bezodkladne oznámiť v mieste vzniku sprievodcovi/delegátovi touroperátora, prípadne vedúcemu prevádzkarne poskytujúce služby, alebo inému zodpovednému pracovníkovi tak, aby mohla byť uskutočnená náprava včas na mieste. Pokiaľ sa nedostatok nepodarí odstrániť, spíše sprievodca/delegát touroperátora, prípadne iný zodpovedný pracovník so zákazníkom reklamačný protokol. Zákazník je povinný poskytnúť súčinnosť potrebnú k vybaveniu reklamácie. CK neručí za úroveň cudzích služieb u akcií, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli, alebo inej organizácii. Ak príde k okolnostiam ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK (vis major) alebo okolnostiam na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne, alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak, nárok na zľavu z ceny týchto služieb. Ak preruší CK zájazd z vyššej moci, je povinná vykonať všetky opatrenia k doprave cestujúceho späť.

CK nezodpovedá za škodu, pokiaľ bola spôsobená:

 • zákazníkom
 • treťou osobou pokiaľ nie je spojená s poskytovaním služieb
 • neodvrátiteľnou udalosťou, ktorej nemohlo byť zabránené ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno požadovať.
 • výška náhrady škody za záväzky zo zmluvy, týkajúcej sa leteckej prepravy, sa riadi ustanoveniami medzinárodných dohôd uzavretých vo Varšave, Haagu a Guadalajare a v prípade letov do USA a Kanady Montrealskou dohodou.
 • stratu, poškodenie, či oneskorené dodanie batožiny v leteckej doprave reklamuje vždy zákazník priamo u prepravcu.

8. Poistenie

1. Povinné zmluvné poistenie CK

V prípade, keď zostavená kombinácia služieb požadovaných zákazníkom je zájazdom podľa Zákona 281/2001 Zb. zo dňa 14. júna 2001, uzatvára CK so zákazníkom Zmluvu o obstaraní služieb cestovného ruchu /§741/. Na zájazd podľa Zmluvy o obstaraní zájazdu sa vzťahuje poistenie, na základe ktorého vzniká zákazníkovi právo na plnenie v prípadoch keď CK z dôvodu svojho úpadku:

 1. neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky pokiaľ táto doprava je súčasťou zájazdu
 2. nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu, alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, alebo
 3. nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade že sa zájazd uskutočnil len čiastočne.

CK je povinná odovzdať zákazníkovi súčasne s uzavretím Zmluvy o obstaraní zájazdu doklad poisťovne, obsahujúci názov poisťovne a spôsob oznámenia poistnej udalosti. Tento doklad je platný len v spojení s potvrdením o úhrade ceny zájazdu/zálohy. V prípade, že zákazníkovi nebude poskytnutá doprava z miesta pobytu v zahraničí späť do Slovenskej republiky pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa plnenie zabezpečením dopravy z miesta pobytu do SR vrátane nutného ubytovania a stravovania do doby odjazdu. Pokiaľ si zabezpečí zákazník dopravu vrátane nutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poskytne mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky akú by musela vynaložiť pokiaľ by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečovala sama. Nároky zákazníka, ktoré mu vznikli voči cestovnej kancelárii v dôsledku neplnenia Zmluvy o obstaraní zájazdu, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

2. Cestovné poistenie zákazníka

CK môže sprostredkovať zákazníkovi cestovné poistenie. Poistná zmluva na poistenie zákazníka vzniká priamo medzi zákazníkom a poisťovňou. V prípade poistných udalostí CK poskytuje potrebnú súčinnosť, nehradí však poplatky za lekárske ošetrenie a pod.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). SETTOUR spracúva osobné údaje objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Objednaním služieb cestovného ruchu, vrátane služieb objednaných prostredníctvom webových stránok CK SETTOUR Slovakia: www.settour.sk, www.malyprinc.sk, www.safari.sk, www.maldivy.sk, www.evaair.sk, www.flyasiana.sk, dáva objednávateľ CK výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov vrátane rodného čísla a čísla cestovného dokladu, nutných k uzatvoreniu obchodno-záväzkového vzťahu spojeného s poskytnutou službou v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vytvorenie podmienok pre splnenie záväzkov CK vyplývajúcich z obchodno-záväzkového vzťahu, najmä zabezpečenie kontaktu na objednávateľa a ostatných účastníkov zájazdu a spracovanie podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu. Poskytované údaje budú sprístupnené iba zamestnancom CK a osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované CK ponúkať a poskytovať. Súhlas objednávateľa sa vzťahuje na

 • získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v Zmluve a v ďalších dokladoch spojených so službami CK,
 • využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na kontaktovanie účastníkov zájazdu (pobytu) v súvislosti s objednanými službami, a to v čase pred ich začatím i po ich skončení,
 • využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK pri spracúvaní podkladov potrebných pre obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu (pobytu), a ich poskytovanie všetkým zmluvným partnerom CK, vrátane zahraničných, ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia,
 • využívanie vyššie uvedených osobných údajov CK na riešenie všetkých ďalších otázok zmluvného vzťahu.

Vo vzťahu k osobám uvedeným v obchodno-záväzkovom vzťahu, ktoré ho nepotvrdili, osoba uzatvárajúca obchodno-záväzkový vzťah potvrdzuje, že má súhlas týchto osôb na poskytnutie ich osobných údajov CK SETTOUR Slovakia za účelom ich spracúvania podľa predchádzajúcich bodov týchto zmluvných podmienok; inak zodpovedá za škodu, ktorá CK vznikne. Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít CK, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch, zasielaní newsletterov, mailingov, zasielaniu ponúk a katalógov CK, a to po dobu, počas ktorej sú tieto aktivity uskutočňované. Súhlas objednávateľa je platný až do odvolania. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán, prípadne na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej obstarávateľovi. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informovať CK o zmene vo svojich osobných údajoch. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že CK alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať SETTOUR SETTOUR Slovakia o vysvetlenie, popr. odstránenie nežiaduceho stavu. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom CK spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

10. Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky SETTOUR Slovakia spol. s r.o. so sídlom na Lazaretskej 29 v Bratislave vstupujú do platnosti dňa 01. januára 2014 a vzťahujú sa všeobecne na všetky služby cestovného ruchu poskytované cestovnou kanceláriou. Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení nemá vplyv na celkovú platnosť podmienok a uzatvorenej zmluvy.